petek, 17. junij 2011

Pomladansko srečanje sekcije za specialne knjižnice

V četrtek 16. junija smo imeli  bibliotekarji naše sekcije v Mestnem muzeju Ljubljana redno letno srečanje z naslovom: SPECIALNE KNJIŽNICE V KRIZI :  včeraj - danes – jutri. Predavali so nam: mag. Tatjana Likar iz Ministrstvo za kulturo,  dr. Anja Dular iz Narodnega  muzeja Slovenije, mag. Stanislav Bahor iz Narodne in univerzitetne knjižnice, dr. Alenka Kavčič-Čolić prav tako iz Narodne in univerzitetne knjižnice, izr. prof. dr. Primož Južnič iz Filozofske fakultete in mag. Angela Čuk iz podjetja Krka.

Na koncu posvetovanja smo sprejeli tudi posebno peticijo s katero zahtevamo  da Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izvaja strokovni nadzor nad zagotavljanjem pogojev in delovanjem specialnih knjižnic s področij, ki niso v pristojnosti Ministrstva za kulturo.

Izvirni greh posvetovanja je bilo dejstvo, da je bilo pripravljeno na isti dan, kot posvetovanje visokošolskih knjižničarjev o informacijski pismenosti. Za to prekrivanje nam je v bistvu zelo žal in v prihodnje si bom še bolj prizadevali da do tovrstnega podvajanja več ne bo prišlo. Kljub temu mislim, da je srečanje doseglo smisel, saj je obisk bil zadovoljiv, še posebej pa me je presenetilo veliko število  "novih obrazov", kar nakazuje, da ima naša sekcija ped sabo še lepšo prihodnost. 

 
 
 Sprejetje peticije
Besedilo peticije:


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Sekcija za specialne knjižnicePETICIJA
Bibliotekarji sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) na svojem spomladanskem srečanju z naslovom Specialne knjižnice v krizi : včeraj - danes – jutri,  v Mestnem muzeju Ljubljana opozarjamo odgovorne za knjižnično politiko v Republiki Sloveniji  na neizvajanje določil v tretjega odstavka 58. člena Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1: Ur.l. RS, št. 87/2001 in Ur.l. RS, št. 96/2002-ZUJIK) (v nadaljevanju Zakon). Po tem določilu bi namreč Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT) moralo izvajati strokovni nadzor nad zagotavljanjem pogojev in delovanjem specialnih knjižnic s področij, ki niso v pristojnosti Ministrstva za kulturo ter knjižničnim informacijskim servisom. Prav tako MVŠZT ne izpolnjuje določil 10. in 36. člena Zakona, ki se nanašajo na vpis knjižnic v razvid knjižnic.

Sekcija za specialne knjižnice predlaga ZBDS za posredovanje peticije Nacionalnemu svetu za knjižnično dejavnost ter da opozori pristojne organe na neizvajanje zakonskih določil, saj lahko to povzroči resne posledice pri delovanju knjižnic in informacijskih centrov, ki niso v pristojnosti Ministrstva za kulturo.

OBRAZLOŽITEV
V 58. členu Zakona je jasno navedeno, da sta za strokovni nadzor nad zagotavljanjem in delovanjem javne službe (knjižnične dejavnosti kot javne službe) pristojni:
-              »ministrstvo, pristojno za kulturo, za: nacionalno knjižnico, splošne knjižnice in specialne knjižnice s področja kulture ter za knjižnično gradivo kot kulturni spomenik;
-              ministrstvo, pristojno za šolstvo in znanost, za: šolske in visokošolske oziroma univerzitetne knjižnice ter specialne knjižnice na drugih področij in knjižnični informacijski servis«.

Vsebino strokovnega nadzora podrobneje določa sprejeti Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, ki se nanaša na vse knjižnice. Pristojnosti glede strokovnega nadzora so razdeljene med Ministrstvom za kulturo in MVŠZT. Vendar pa MVŠZT ne izvaja nadzora nad zagotavljanjem in delovanjem knjižnične javne službe, kar ima lahko resne posledice za strokovno delovanje omenjenih knjižnic.

MVŠZT prav tako ne upošteva določil zakona, ki se nanašajo na vpis knjižnic, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo, v razvid knjižnic. Doslej kljub izvedenim meritvam in posredovanim mnenjem o razvitosti specialnih knjižnic, ki so v njegovi pristojnosti, še ni izdalo odločb za vpis knjižnic v razvid knjižnic.


V Ljubljani, 16. junija 2011

Igor Zemljič,
predsednik Sekcije za specialne knjižnice ZBDS

Ni komentarjev:

Objavite komentar